CRISIS SITUATION. NAKHCHIVAN(1991-1993 years)

Post image

UOT 94(479.24)
DOI:10.30546/3006-0346.2024.2.80.10092

BÖHRANLI VƏZİYYƏT. NAXÇIVAN
(1991-1993-cü illər)
Rəna Qurbanova
“Naxçıvan” Universiteti, Pedaqoji fakültə,
“Ümumi tarix və Beynəlxalq münasibətlər” kafedrası
[email protected]
https://orcid.org/0000-0003-4210-7239

Xülasə
XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda blokada və böhranlı vəziyyətlə əlaqədar təhsil, mədəni infrastruktur, kommunikasiya vasitələri ciddi zərərə uğramış, informasiya blokadasının yaratdığı çətinliklər vəziyyəti daha gərginləşdirmişdir. Qonşu dövlətlərlə aparılan danışıqlar və əməkdaşlıq Naxçıvanın elek­trik enerjisi ilə təmin olunmasında, həyatın müxtəlif sahələrinə vurulan zərərlərin aradan qaldırılmasında ciddi mənada mühüm rol oynamışdır. Muxtar respublikada erməni hücumları nəticəsində başlanan miqrasiya prosesi əhalinin sosial həyatına təsir edirdi. Hərbi təcavüz və blokadanın müxtəlif sahələrdə yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq görülən işlər, Naxçıvana edilən yardımlar öz nəticəsini verirdi. Məqalədə geniş şəkildə öz əksini tapmış bu məsələlərin həlli Heydər Əliyevin uzaqgörən bir lider kimi verdiyi qərarların nə qədər doğru olduğunu göstərir.

Açar sözlər: Naxçıvan, Azərbaycan, blokada, böhran, sosial həyat.

КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ. НАХЧИВАН
(1991-1993 годы)
Рана Курбанова
Университет «Нахчыван», педагогический факультет, кафедра «Всеобщей истории и международных отношений»
[email protected]
https://orcid.org/0000-0003-4210-7239
РЕЗЮМЕ
Из-за блокады и кризисной ситуации в Нахчыване в начале 20 века серьезно пострадали образование, культурная инфраструктура и средства связи, а трудности, вызванные информационной блокадой, еще больше обострили ситуацию. Переговоры и сотрудничество с соседними государствами сыграли важную роль в обеспечении Нахчывана электроэнергией и устранении ущерба в различных сферах жизни. Процесс миграции, начавшийся в результате нападения армян в автономной республике, отразился на социальной жизни населения. Несмотря на трудности, вызванные военной агрессией и блокадой в различных районах, проделанная работа и оказанная Нахчывану помощь дали результаты. Решение этих вопросов, широко отраженное в статье, показывает, насколько правильными являются решения, принятые Гейдаром Алиевым как дальновидным лидером.

Ключевые слова: Нахчыван, Азербайджан, блокада, кризис, общественная жизнь.

Summary
Due to the blockade and crisis situation in Nakhchivan at the beginning of the 20th century, education, cultural infrastructure, and means of communication suffered serious damage, and the difficulties caused by the information blockade made the situation even more tense. Negotiations and cooperation with neighboring states played an important role in providing Nakhchivan with electricity and eliminating damages to various areas of life. The process of migration started as a result of Armenian attacks in the autonomous republic affected the social life of the population. Despite the difficulties caused by the military aggression and the blockade in various areas, the work done and the assistance given to Nakhchivan gave results. The resolution of these issues, widely reflected in the article, shows how correct the decisions made by Heydar Aliyev as a visionary leader are.

Keywords: Nakhchivan, Azerbaijan, blockade, crisis, social life

PDF