44 GÜNLÜK VƏTƏN SAVAŞINDAN SONRA QAFQAZ VƏ XƏZƏR REGİONUNDA ƏMƏKDAŞLIĞIN YENİ PERSPEKTİVLƏRİ

Post image

UOT 94(479.24)
DOI:10.30546/3006-0346.2024.1.79.90

XÜLASƏ
Həmzəyev Naqif Ələşrəf oğlu
t.ü.f.d
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin deputatı
[email protected]

44 GÜNLÜK VƏTƏN SAVAŞINDAN SONRA QAFQAZ VƏ XƏZƏR REGİONUNDA
ƏMƏKDAŞLIĞIN YENİ PERSPEKTİVLƏRİ
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında 2020-ci il sentyabr ayının 27-dən noyabrın 10-dək davam edən 44 günlük Vətən müharibəsi Cənubi Qafqazda həm hərbi, həm də siyasi sferada qüvvələr nisbətində mühüm dəyişikliklərə səbəb oldu. 44 günlük Vətən müharibəsi müddətində Azərbaycan hərbi sahə ilə yanaşı, diplomatiya və informasiya müharibəsində də əsl qəhrəmanlıq, peşəkarlıq nümayiş etdirdi. Ermənistan kapitulyasiya aktını imzalamalı oldu. Düşmənin 30 illik işğal siyasətinə son qoyuldu. Qarabağla bağlı erməni cəmiyyətində qurulan mif darmadağın edildi.

Açar sözlər: 27 sentyabr, vətən müharibəsi, qəhrəman ordu, suverenlik.

РЕЗЮМЕ
Гамзаев Нагиф Алашраф
д.и.п.ф
Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
[email protected]

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА НА КАВКАЗСКОМ И КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ ПОСЛЕ 44-ДНЕВНОЙ ОТЕЧЕНЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
44-дневная Отечественная война между Азербайджаном и Арменией, продолжавшаяся с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, вызвала важные изменения в балансе сил как в военной, так и в политической сфере на Южном Кавказе. В ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан продемонстрировал настоящий героизм и профессионализм как в военной области, так и в дипломатии и информационной войне. Армении пришлось подписать акт о капитуляции. 30-летняя оккупационная политика врага закончилась. Миф, созданный в армянском обществе о Карабахе, был развеян.
После 44-дневной Отечественной войны упор цениться не только на конфронтационные отношения, а на механизмы сотрудничества и реализацию региональных проектов.

Ключевые слова: 27 сентября, Отечественная война, героическая армия, суверенитет.

SUMMARY
phd Hamzayev Nagif Alashraf
Deputy of the Milli Majlis of the
Republic of Azerbaijan
[email protected]

NEW PERSPECTIVES OF COOPERATION IN THE CAUCASUS AND CASPAZIAN
REGION AFTER THE 44-DAY CIVIL WAR


The 44-day Patriotic War between Azerbaijan and Armenia, which lasted from September 27 to November 10, 2020, caused important changes in the balance of forces in both the military and political spheres in the South Caucasus. During the 44-day Patriotic War, Azerbaijan demonstrated true heroism and professionalism in the military field as well as in diplomacy and information warfare. Armenia had to sign the act of capitulation. The enemy's 30-year occupation policy has ended. The myth created in the Armenian society about Karabakh was shattered.
After the 44-day Patriotic War, emphasis began to be placed not on confrontational relations, but on cooperation mechanisms and the implementation of regional projects.

Key words: September 27, Patriotic War, heroic army, sovereignty.

PDF