Climate Change in the Сontext of Sustainable Development

Post image

UOT 101.1: 316
DOI:10.30546/3006-0346.2024.1.79.205

Hafizə İmanova
AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu
Davamlı İnkişafın fəlsəfəsi və
sosiologiyası şöbəsinin elmi işçisi

Davamlı İnkişaf Kontekstində İqlim Dəyişikliyi
Xülasə
Bu məqalədə məqsəd iqlim siyasəti və davamlı inkişaf arasındakı əlaqələrə dair mühüm məsələləri qaldırmaqdır. İqlim sabitləşməsi ilə bağlı siyasi təcrübə əsasən sənayeləşmiş ölkələrin institusional, iqtisadi və siyasi kontekstində inkişaf etmişdir, lakin bugün inkişaf etməkdə olan ölkələrin vəziyyəti ilə bağlı siyasi təhlil aparılmalıdır. Gələcəkdə islahatların təkcə sənayeləşmiş ölkələrdə aparılması deyil, eyni zamanda inkişaf etməkdə olan dünyada inkişaf prosesinin istiqamətini de-karbonizmə doğru yönləndirmək zəruri hesab ediləcək.
İqlim dəyişikliyi ciddi və zəruri bir məsələdir. Yerin iqlimi dəyişir və elmi yanaşma budur ki, insan fəaliyyəti əhəmiyyətli dərəcədə buna təsir etmişdir, və bu iqlim dəyişikliyi düşünüldüyündən daha sürətlə baş verir və Yer kürəsi üçün olduqca təhlükəlidir. Bu günə qədər iqlimlə bağlı məsələlər ilə aydın şəkildə iqlimşünaslar məşğul olmuşlar. Artıq digər sahələrdən olan mütəxəssislər də iqlim dəyişikliyi ilə bağlı öz ideya-fikirlərini irəli sürürlər. Digər tərəfdən, iqlim probleminin uğurlu həll yolu inkişaf prosesindən keçir; bu proses inkişaf etməkdə olan ölkələrdə aparılan təcrübədən aydın görünəcək, və nəticədə inkişafın necə baş verməsinin dərin mahiyyətinə enmək olar.

Açar sözlər: iqlim dəyişikliyi, davamlı inkişaf, de-karbonizm, inkişaf etməkdə olan ölkələr, iqlim siyasəti.

Хафиза Иманова
Институт философии и социологии НАНА
Отдел "Философии и социологии устойчивого развития" научный сотрудник


Изменение Климата В Контексте
Устойчивого Развития
Резюме
Цель данной статьи - поднять ключевые вопросы, касающиеся взаимосвязи между климатической политикой и устойчивым развитием. Политический опыт в области стабилизации климата был в значительной степени разработан в институциональном, экономическом и политическом контексте промышленно развитых стран, но сегодня необходимо провести политический анализ положения в развивающихся странах. В будущем будет сочтено необходимым не только провести реформы в промышленно развитых странах, но и обезуглерожить направление процесса развития в развивающихся странах.
Изменение климата является серьезной и важной проблемой. Климат Земли меняется, и научный подход заключается в том, что деятельность человека значительно повлияла на него, и это изменение климата происходит быстрее, чем предполагалось, и чрезвычайно опасно для Земли. До сих пор климатологи занимались вопросами, связанными с климатом. Эксперты из других областей уже имеют свои идеи об изменении климата. С другой стороны, успешное решение климатической проблемы проходит через процесс развития; этот процесс будет понятен из опыта развивающихся стран и, в конечном счете, из более глубокого характера процесса развития.

Ключевые слова: изменение климата, устойчивое развитие, де-карбонизм, развивающиеся страны, климатическая политика.

PDF