TƏHSİLİN İNNOVATİV İNKİŞAFININ SOSİAL-FƏLSƏFİ ƏSASLARI

Post image

UOT 1
DOI:10.30546/3006-0346.2024.2.80.190356

Müslüm Nəzərov

Təhsilin innovativ inkişafının
sosial-fəlsəfi əsasları
Xülasə
Məqalədə müasir elmi tədqiqatın müəyyən ardıcıllıqla baş verən innovasiya fəaliyyətinin mərhələlərindən, təhsil sahəsində innovasiya fenomeninin formalaşmasının səviyyələrndən, təhsilin informasiyalaşdırılmasının ən mühüm sahələrindən bəhs edilir.
Eyni zamanda təhsildə innovativ texnologiyaların tətbiqi müasir təhsil texnologiyalarına əsaslanan tədrisə yeni yanaşmalar, təhsilin əsas sosial innovasiya funksiyaları, təhsil sisteminin innovativ inkişafinin elementləri, təhsil sisteminin inkişafında insan amili, təhsil prosesi ilə ictimai həyat arasındakı qanunauyğunluqlar, eləcə də təhsil sisteminin inkişafının sosial-fəlsəfi əsasları araşdırılır.
Təhsilin müasir inkişafı mərhələsində innovativ inkişafının sistemli məhdudiyyətləri və innovativ fəaliyyətin əsas istiqamətləri, təhsil sferasını ümumbəşəri dəyərlərə uyğunlaşdırmağa və insan istehsalı ilə həyatın sosial-mədəni aspektləri arasında uçurumu azaltmağa çalışan elmi-texniki tərəqqinin hazırkı mərhələsinin xüsusiyyəti kimi sosial innovasiyaları təhlil edilir.

Açar sözlər: sosial innovasiyalar, təhsil, inkişaf, sosial fəlsəfə, fəaliyyət.
Муслим Назаров
Социально-философские основы инновационного развития образования
Резюме
В статье говорится об этапах инновационной деятельности современных научных исследований, которые проходят в определенной последовательности, уровнях формирования инновационного явления в сфере образования, а также о важнейших направлениях информатизации образования.
При этом применение инновационных технологий в образовании, новые подходы к обучению на основе современных образовательных технологий, основные социальные инновационные функции образования, элементы инновационного развития образовательной системы, человеческий фактор в развитии системы образования. системы образования, исследуются закономерности между образовательным процессом и общественной жизнью, а также социально-философские аспекты развития основ системы образования.
На этапе современного развития образования, системных ограничений инновационного развития и основных направлений инновационной деятельности социальные инновации анализируются как особенность современного этапа научно-технического прогресса, который пытается адаптировать сферу образования к общечеловеческим ценностям. и сократить разрыв между человеческим производством и социокультурными аспектами жизни.

Ключевые слова: социальные инновации, образование, развитие, социальная философия, действие.

Muslim Nazarov

Socio-philosophical foundations of innovative development of education
Summary
The article talks about the stages of the innovation activity of modern scientific research, which take place in a certain sequence, the levels of the formation of the innovation phenomenon in the field of education, and the most important areas of the informatization of education.
At the same time, the application of innovative technologies in education, new approaches to teaching based on modern educational technologies, the main social innovation functions of education, the elements of the innovative development of the educational system, the human factor in the development of the educational system, the regularities between the educational process and public life, as well as the socio-philosophical aspects of the development of the educational system basics are investigated.
At the stage of modern development of education, systematic limitations of innovative development and main directions of innovative activity, social innovations are analyzed as a feature of the current stage of scientific and technical progress, which tries to adapt the sphere of education to universal values and reduce the gap between human production and socio-cultural aspects of life.

Keywords: social innovation, education, development, social philosophy, action.

PDF