NAXÇIVAN DİYARINDA XIX-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ SƏNƏTKARLIĞIN TARİXİ COĞRAFİYAYA TƏSİRİ

Post image

UOT:93(94)
DOI:10.30546/3006-0346.2024.2.80.913

Нурлана Алиева

Историческая география ремесел Нахчыванского региона в начале XIX-XX bb.
Резюме
В начале XIX-XX веков, как и во всем Азербайджане, в Нахчыванском регионе одним из основных направлений занятости населения стало ремесленничество. В этот период было развито множество сфер искусства, и здесь были созданы ремесленные центры, куда собирались различные мастера. Изготовленные нахчыванскими мастерами ремесленные изделия, можно сказать, нашли свое место и славу на Ближнем Востоке. Развитие ремесленничества в Нахчыване обусловлено как спросом на производимые товары отдельных его отраслей, так и уровнем торговых связей. Наконец, можно сделать вывод об исторической географии.

Ключевые слова: Нахчыванский регион, XIX-XX вв., Ордубад, ремесленные центры, ремесленные изделия.

Nurlana Aliyeva

Historical geography of Nakhchivan crafts in the 19th and early 20th centuries
Summary
In the 19th and early 20th centuries, as in all Azerbaijan, one of the main occupations of the population in the Nakhchivan was crafts. During this period, different areas of crafts were developed, and craft centers were created where various craftsmen came together. The handicrafts made by Nakhchivan masters have earned a special place in the Middle East. The development of crafts in Nakhchivan is conditioned by the demand for its products and the level of trade relations. Finally, in connection with the historical geography of crafts in Nakhchivan, we can conclude that crafts prevailed in more than two cities of the region - Ordubad and Nakhchivan.

Key words: Nakhchivan region, 19th and 20th centuries, Ordubad, craft centers, handicrafts.

Xülasə
XIX-XX əsrlərin əvvəllərində bütün Azərbaycanda olduğu kimi, Naxçıvan bölgəsində də əhalinin əsas məşğuliyyət sahələrindən biri sənətkarlıq olmuşdur. Bu dövrdə bir çox sənət sahələri inkişaf etmiş və burada müxtəlif sənətkarların cəm olduğu sənətkarlıq mərkəzləri yaradılmışdır. Naxçıvan ustalarının hazırladıqları sənətkarlıq məmulatları demək olar ki, Yaxın Şərqdə özünəməxsus yer tutmuş və şöhrət tapmışdır. Naxçıvan diyarında sənətkarlığın inkişafı onun ayrı-ayrı sahələrinin həm istehsal etdiyi mallara olan tələbatı, həm də ticarət əlaqələrinin səviyyəsi ilə şərtlənmişdir. Son olaraq Naxçıvan diyarının sənətkarlığın tarixi coğrafiyası ilə bağlı belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, sənətkarlıq bölgənin daha çox iki şəhərində - Ordubad və Naxçıvanda üstünlük təşkil etmişdir.

Açar sözlər: Naxçıvan bölgəsi, XIX-XX əsrlər, Ordubad, sənətkarlıq mərkəzləri, sənətkarlıq məmulatları.

PDF