Heydar Aliyev's role in eliminating threats to the military and national security of the Nakhchivan Autonomous Republic (1988-1993 years)

Post image

UOT 94(479.24)
DOI:10.30546/3006-0346.2024.3.81.0111

Rəna Qurbanova
“Naxçıvan” Universiteti, Pedaqoji fakültə, “Ümumi tarix və Beynəlxalq münasibətlər” kafedrası
[email protected],

Naxçıvan Muxtar Respublikasının hərbi və
milli təhlükəsizliyinə təhdidlərin aradan
qaldırılmasında Heydər Əliyevin rolu
(1988-1993-cü illər)


XÜLASƏ
Məqalədə Ermənistanın Naxçıvanı işğal etmək cəhdinin uğursuzluğa düçar olmasının səbəbləri ilə yanaşı, xüsusən Heydər Əliyevin muxtar respublikanın başçısı olduğu zaman hərbi və milli təhlükəsizliyə təhdidlərin vaxtında müəyyənləşdirilməsi, onların aradan qaldırılması üçün tədbirlərin görülməsi məsələsi öz əksini tapmışdır. Yaranmış vəziyyət Naxçıvanda hərbi quruculuq işlərinin həyata keçirilməsini, milli təhlükəsizliyə təhdidlərin aradan qaldırılmasını şərtləndirirdi. Hələ 80-ci illərin sonlarında milli azadlıq hərəkatının iştirakçıları və muxtar respublikanın müdafiəsini düşünən qüvvələr dəfələrlə Naxçıvan rəhbərliyinə milli ordu hissələrinin yaradılması barədə müraciətlər etmişdilər. Yaradılmış silahlı dəstələrin və ordu hissələrinin maneəsiz şəkildə fəaliyyət göstərməsi üçün qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi məsələsi məqalədə geniş şəkildə təhlil olunmuşdur.

Açar sözlər: Naxçıvan, milli təhlükəsizlik, hərbi təhlükəsizlik, ordu hissələri, müdafiə

Рана Курбанова
Университет «Нахчыван», педагогический факультет, Кафедра «Всеобщей истории и международных отношений»
[email protected],

Роль Гейдара Алиева в устранении угроз военной и национальной безопасности Нахчыванской Автономной Республики (1988-1993 годы)
РЕЗЮМЕ
Помимо причин провала попытки Армении оккупировать Нахчыван, в статье также отражен вопрос своевременного выявления угроз военной и национальной безопасности и принятия мер по их устранению, особенно в период, когда главой автономной республики был Гейдар Алиев. Сложившаяся ситуация обусловила проведение военных строительных работ в Нахчыване и устранение угроз национальной безопасности. Еще в конце 1980-х годов участники национально-освободительного движения и силы, думающие о защите автономной республики, неоднократно обращались к руководству Нахчывана с просьбой о создании частей национальной армии. В статье подробно проанализирован вопрос выполнения поставленных задач по беспрепятственному функционированию создаваемых вооруженных групп и армейских частей.

Ключевые слова: Нахчыван, национальная безопасность, военная безопасность, армейские части, оборона.

PDF