КОНЦЕПЦИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Post image

УДК 338:504
DOI:10.30546/3006-0346.2024.3.81.0155

Məhərrəmova Sevda Elşad qızı
İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycan Dillər Universiteti
[email protected]

XÜLASƏ
Son dövrlərdə iqlim dəyişikliyi, məhdud resurslardan istifadə və yoxsulluq kimi qlobal problemlər ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların gündəmində qlobal əhəmiyyətli mövzulara çevrilmişdir. Ekoloji problemlərin xroniki sosial-iqtisadi problemlər sırasına daxil edilməsi ilə başlayan böhran əvvəlcə “davamlı inkişaf”, sonra isə “yaşıl iqtisadiyyat” anlayışları işığında həllini tapmağa çalışdı. Əslində, bir-birini tamamlayan davamlı inkişaf və yaşıl iqtisadiyyat yanaşmaları təkcə iqtisadi anlayış deyil, həm də həyatımızın bütün sahələrini əhatə edən fənlərarası anlayışdır. Bu kontekstdə bu tədqiqatın məqsədi davamlı inkişaf çərçivəsində yaşıl iqtisadiyyat konsepsiyasını araşdırmaqdır. Bu tədqiqat yaşıl iqtisadiyyat sahəsində tədqiqat və ədəbiyyata töhfə verir. Yaşıl iqtisadiyyatın yaşayış üçün əlverişli dünya üçün kritik əhəmiyyəti daha dərindən araşdırılmalıdır.

Açar sözlər: yaşıl iqtisadiyyat, yaşıl iş yerləri, “yaşıl iqtisadi sistem”in tənzimlənməsi üsulları.

Maharramova Sevda Elshad kizi
Doctor of Philosophy in Economics
Azerbaijan University of Languages
[email protected]

SUMMARY
The gloubal ıssues recently such as climate change, the use of limited resources and poverty have been globally important agenda items of countries and international organizations. The crisis which starting with the inclusion of environmental problems to chronic socio-economic problems have been strived to find the solution firstly in the light of the concepts of "sustainable development" and then "green economy". Actually, the approaches of sustainable development and green economy which complement each other come across as not only economic but also interdisciplinary concept concerning every aspect of our life. In this context, the aim of this study is to explore the concept of the green economy in the framework of the sustainable development. The extremely importance of the green economy for habitable world need to examine more deeply.

Key words: green economy, green jobs, methods of regulating the “green economic system”.

PDF