ART AS A FORM OF SOCIAL CONSCIOUSNESS

Post image

UOT 101. 01
DOI:10.30546/3006-0346.2024.2.80.198045

Kamina Məmmədova

İNCƏSƏNƏT İCTİMAİ ŞÜÜRÜN
FORMASI KİMİ
Xülasə
Məqalədə ictimai şüurun formalarından biri kimi incəsənətin xüsusiyyətləri açıqlanır. Müəllif incəsənətin ictimai əhəmiyyətini onun çoxfunksionallığı ilə əlaqələndirir. İncəsənətin çoxfunksionallığı probleminin həlli sənətin mahiyyətini və onun mövcudluğunu dərk etmək problemini gündəmə gətirən fəlsəfi və mədəni biliklər sahəsində müasir postmodern vəziyyətlə əlaqədardır. İncəsənətin sosial məqsədindən xüsusi əks etdirmə predmeti - onun bütövlüyündə həyat yaranır.
Məqalədə bədii əsərlərin bədii və obrazlı formasına böyük diqqət yetirilir. Müəllif sənətin effektivliyini və insana heyrətamiz dəyişdirici təsirini sənətkarlıq keyfiyyəti ilə əlaqələndirir.
Məqsəd: sənətin çoxfunksiyalılığı ilə əlaqəli spesifiklik probleminə diqqəti cəlb etmək.
Metodologiya: məqalə elmi metod, müqayisəli təhlil, sosial-mədəni yanaşma, empirik, təsviri, tarixi metoddan istifadə etməklə tədqiq edilmişdir.
Elmi yenilik: incəsənətin sosial əhəmiyyəti onun çoxfunksionallığı ilə bağlıdır, xüsusi əks etdirmə predmeti - kontekst nöqteyi-nəzərindən onun bütövlüyündə həyat öyrənilir.

Açar sözlər: sənətin çoxfunksiyalılığı, obraz, konsepsiya, artistlik, şüur.

Мамедова Камина

ИСКУССТВО КАК ФОРМА ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
Резюме
В статье раскрывается специфика искусства как одной из форм общественного сознания. Общественную значимость искусства автор связывает с его полифункциональностью. Обращение к проблеме полифункциональности искусства вызвано современной постмодернистской ситуацией в области философского и культурологического знания, которое поставило проблему понимания сущности искусства и его бытия. Из общественного назначения искусства выводится особый предмет отражения – жизнь в ее целостности.
Значительное внимание в статье уделяется художественно-образной форме произведений искусства. С качеством художественности автор связывает действенность искусства, его удивительное преобразующее влияние на человека.
Цель: привлечь внимание к проблеме специфики искусства, связанной с его полифункциональностью.
Методология: статья исследуется с использованием научного метода, сравнительного анализа, социокультурного подхода, эмпирического, описательного, исторического метода.
Научная новизна: общественная значимость искусства связывается с его полифункциональностью, изучается особый предмет отражения – жизнь в ее целостности с точки зрения контекста.

Ключевые слова: полифункциональность искусства, образ, понятие, художественность, сознание.

Kamina Mamedova
Doctor of Philosophy, associate professor
of the Department of Humanities at the
Azerbaijan State University of Oil and İndustry
[email protected]
https://orcid.org/0000-0002-3859-8859

ART AS A FORM OF SOCIAL
CONSCIOUSNESS
Summary
The article reveals the specificity of art as a form of social consciousness. The author attributes the social significance of art to his polyfunctionality. Addressing the problem of the multifunctionality of art is caused by the modern postmodern situation in the field of philosophical and cultural knowledge, which has raised the problem of understanding the essence of art and its existence. Life in its totality as a special object of reflection is deduced from the public purpose of art. Considerable attention is paid to the artistic-figurative form of works of art.
Goal: to draw attention to the problem of the specificity of art associated with its multifunctionality.
Methodology: the article is researched using the scientific method, comparative analysis, sociocultural approach, empirical, descriptive, historical method.
Scientific novelty: the social significance of art is associated with its multifunctionality, a special subject of reflection is studied - life in its integrity from the point of view of context.

Keywords: multifunctionality of art, image, concept, artistry, consciousness.

PDF